SPLOŠNA MATURA 2019

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja in splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij. Splošno maturo ureja Zakon o maturi. Maturitetni akti in pravila zagotavljajo. da kandidati opravljajo izpite pod enakimi pogoji.

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
  • so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature,
  • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

Predmeti splošne mature so razdeljeni na obvezni in izbirni del.

Obvezni del splošne mature so predmeti:

slovenščina,

matematika,

tuji jezik (angleščina, nemščina, španščina).

Izbirni del splošne mature na naši šoli obsegajo predmeti:

zgodovina,

geografija,

ekonomija,

nemščina,

sociologija,

psihologija.

Dijaki izbirajo predmete in ravni predmetov v skladu s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/2008) in Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

Nekateri predmeti obveznega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

Na višji ravni zahtevnosti lahko dijaki opravljajo izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se jim pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen.

 

SPOMLADANSKI ROK 2019

 

15. november 2018 rok za oddajo predprijave opravljanje mature na spomladanskem roku splošne mature

30. marec 2019 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
16. april 2019 rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2019 rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

14. maj 2019 Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita.

19. maj 2019 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2019 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

 

DATUMI PISNIH IZPITOV ( ki se izvajajo na Ekonomski šoli Celje) IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV

SPOMLADANSKI ROK 2019

7. maj 2019            SLOVENŠČINA , izpitna pola 1- šolski  esej

29. maj 2019         SLOVENŠČINA , izpitna pola 2

30. maj 2019          SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA

1.junij 2019           ANGLEŠČINA

3. junij 2019         GEOGRAFIJA

4. junij 2019         EKONOMIJA

7. junij 2019          ZGODOVINA

8. junij 2019           MATEMATIKA

od 13. do vključno 22. junija 2019             USTNI IZPITI MATURE

11. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

14. julij 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Od 17. do vključno 26. julija 2019  Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

 

JESENSKI ROK 2019

12. julij 2019 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

20. avgust 2019 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

 

24. avgust 2019              SLOVENŠČINA

26. avgust 2018               MATEMATIKA

27., 28., 29., 31. avgust  2019   TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI  *

*Kandidat dobi individualni razpored izpitov na šoli.

od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019                 USTNI IZPITI MATURE

 

17. september 2019 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

20. september 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Od 23. do vključno 30. septembra 2019  Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

 

Posamezni predmeti splošne mature ( npr. ZGO, GEO, PSI, SOC, …) imajo interni del izpita, ki ga opravljajo med šolskim  letom pod  navodili mentorja.

Podrobne informacije o splošni maturi so tudi  objavljene na spletnih straneh Državnega izpitnega centra ( RIC).

Tajnica ŠMK za SM Ekonomske šole Celje je Marjana Gajšek.

V času uradnih ur lahko pokličete na tel. št. 03 425 47 17.

Celje, 1. 9. 2018

Marjana Gajšek, tajnica ŠMK SM

(Skupno 309 obiskov, današnjih obiskov 1)