EKONOMSKA ŠOLA CELJE, Kosovelova 4, 3000 Celje, ki ga zastopa ravnateljica-direktorica Bernarda MARČETA, na podlagi  prve in tretje točke prvega odstavka 35. člena Zakona o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZSPDSLS)  in 40. člena Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju: USPDSLS) objavlja ko upravljavec premičnin na svoji spletni strani

 

 

N A M E R O

 

O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA NEODPLAČEN PRENOS PREMIČNIN

 

 

  1. EKONOMSKA ŠOLA CELJE, Kosovelova 4, 3000 Celje, kot upravljalec premičnega premoženja države v njegovi uporabi, namerava, po metodi neposredne pogodbe, neodplačno prenesti premičnine:

–  velike šolske mize – 75 kom.
– 68 stolov,
– male šolske  mize – 17 kom.

javnemu vzgojnoizobraževalnemu zavodu Šolski center Celje, Pot na lavo 22, 3000 Celje, za potrebe izvajanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti.

  1. Premično premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko na podlagi 1. in 3. točke 35. čl. ZSPDSLS brezplačno prenese z neposredno pogodbo na drugo osebo, če: je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe in so bili postopki razpolaganja na podlagi drugih metod neuspešni ter se prenaša na osebe javnega prava, nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu ali če je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe ter bi bili stroški uničenja višji od pričakovane kupnine.
  2. Cena blaga, je brez davka na dodano vrednost na podlagi 3. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 117/2006, 52/2007, 33/2009, 85/2009, 85/2010, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 – ZUJF; v nadaljevanju: ZDDV-1).
  3. Določilo 40. člena USPDSLS določa, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.

 

Bernarda Marčeta,

ravnateljica-direktorica EŠ Celje

 

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)