SPLOŠNA MATURA 2022

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja in splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij. Splošno maturo ureja Zakon o maturi. Maturitetni akti in pravila zagotavljajo. da kandidati opravljajo izpite pod enakimi pogoji.

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
 • so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature,
 • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

Predmeti splošne mature so razdeljeni na obvezni in izbirni del.

Obvezni del splošne mature so predmeti:

 • slovenščina,
 • matematika,
 • tuji jezik (angleščina, nemščina, španščina).

Izbirni del splošne mature na naši šoli obsegajo predmeti:

 • zgodovina,
 • geografija,
 • ekonomija,
 • sociologija,
 • psihologija.

Dijaki izbirajo predmete in ravni predmetov v skladu s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/2008) in Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

Nekateri predmeti obveznega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

Na višji ravni zahtevnosti lahko dijaki opravljajo izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se jim pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen.

SPOMLADANSKI ROK 2022

15. november 2021 rok za oddajo predprijave opravljanja mature na spomladanskem roku splošne mature
29. marec 2022 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
14. april 2022 rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
28. april 2022 rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
16. maj 2022 kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita.
18. maj 2022 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
24. maj 2022 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

DATUMI PISNIH IZPITOV ( ki se izvajajo na Ekonomski šoli Celje) IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV

SPOMLADANSKI ROK 2022

  4. maj 2022 SLOVENŠČINA , izpitna pola 1- esej
28. maj 2022 ANGLEŠČINA
30. maj 2022 SLOVENŠČINA , izpitna pola 2
31. maj 2022 SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA
2. junij 2022 GEOGRAFIJA
3. junij 2022 EKONOMIJA
4. junij 2022 MATEMATIKA
8. junij 2022 ZGODOVINA

od 13. do vključno 22. junija 2022             USTNI IZPITI MATURE

11. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

15. julij 2022 Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene.

 JESENSKI ROK 2022

12. julij 2022 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
20. avgust 2022 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24. avgust 2022 SLOVENŠČINA
25. avgust 2022 MATEMATIKA
26., 27., 29. in 30. avgust  2022 TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI  *

*Kandidat dobi individualni razpored izpitov na šoli.

od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2022             USTNI IZPITI MATURE

16. september 2022 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

Posamezni predmeti splošne mature ( npr. ZGO, GEO, PSI, SOC, …) imajo interni del izpita, ki ga opravljajo med šolskim  letom po navodilih mentorja.

Podrobne informacije o splošni maturi so tudi  objavljene na spletnih straneh Državnega izpitnega centra ( RIC).

Tajnica ŠMK za SM Ekonomske šole Celje je Marjana Gajšek.

V času uradnih ur lahko pokličete na tel. št. 03 425 47 17.

Celje, 1. 9. 2022

Marjana Gajšek, tajnica ŠMK SM

(Skupno 2.885 obiskov, današnjih obiskov 1)