SPLOŠNA MATURA 2021

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja in splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij. Splošno maturo ureja Zakon o maturi. Maturitetni akti in pravila zagotavljajo. da kandidati opravljajo izpite pod enakimi pogoji.

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
 • so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature,
 • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

Predmeti splošne mature so razdeljeni na obvezni in izbirni del.

Obvezni del splošne mature so predmeti:

 • slovenščina,
 • matematika,
 • tuji jezik (angleščina, nemščina, španščina).

Izbirni del splošne mature na naši šoli obsegajo predmeti:

 • zgodovina,
 • geografija,
 • ekonomija,
 • sociologija,
 • psihologija.

Dijaki izbirajo predmete in ravni predmetov v skladu s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/2008) in Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

Nekateri predmeti obveznega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

Na višji ravni zahtevnosti lahko dijaki opravljajo izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se jim pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen.

SPOMLADANSKI ROK 2021

30. september 2020 zadnji rok za prijavo na interni del izbranega predmeta
15. november 2020 rok za oddajo predprijave opravljanja mature na spomladanskem roku splošne mature
30. marec 2021 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15. april 2021 rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29. april 2021 rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
17. maj 2021 kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita.
19. maj 2021 zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
25. maj 2021 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

DATUMI PISNIH IZPITOV ( ki se izvajajo na Ekonomski šoli Celje) IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV

SPOMLADANSKI ROK 2021

  4. maj 2021 SLOVENŠČINA , izpitna pola 1- esej
29. maj 2021 ANGLEŠČINA
31. maj 2021 SLOVENŠČINA , izpitna pola 2
1. junij 2021 SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA
3. junij 2021 GEOGRAFIJA
4. junij 2021 EKONOMIJA
5. junij 2021 MATEMATIKA
9. junij 2021 ZGODOVINA

od 14. do vključno 23. junija 2021             USTNI IZPITI MATURE

12. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

Od 12. do vključno 14. julija 2021 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo.

 1. julij 2021 Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene.

 JESENSKI ROK 2021

13. julij 2021 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
20. avgust 2021 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24. avgust 2021 SLOVENŠČINA
25. avgust 2021 MATEMATIKA
26. – 30. avgust  2021 TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI  *

*Kandidat dobi individualni razpored izpitov na šoli.

od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2021             USTNI IZPITI MATURE

16. september 2021 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

Od 16. do vključno 18. septembra 2021E vpogledi v izpitno dokumentacijo.

 1. september 2021 Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene.

Posamezni predmeti splošne mature ( npr. ZGO, GEO, PSI, SOC, …) imajo interni del izpita, ki ga opravljajo med šolskim  letom po navodilih mentorja.

Podrobne informacije o splošni maturi so tudi  objavljene na spletnih straneh Državnega izpitnega centra ( RIC).

Tajnica ŠMK za SM Ekonomske šole Celje je Marjana Gajšek.

V času uradnih ur lahko pokličete na tel. št. 03 425 47 17.

Celje, 1. 9. 2020

Marjana Gajšek, tajnica ŠMK SM

(Skupno 1.657 obiskov, današnjih obiskov 1)