Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in v tem okviru tudi svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter osebne potrebe posameznikov.
Poslanstvo šolske svetovalne službe je vzpostavljati odnos z vsemi udeleženimi v šoli in se na strokovno avtonomni način vključevati v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Osnovna naloga svetovalne službe je, da na podlagi posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa pri nudenju pomoči sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.
Delo šolske svetovalne službe je usmerjena k fleksibilnemu prilagajanju šole tako splošnim kot posebnim potrebam dijakov. Šolska svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh dijakov in v tem istem temeljnem okvirju tudi dijakov s posebnimi potrebami.
Temeljna strokovno etična načela svetovalne službe so načelo dobrobiti za dijaka, načelo prostovoljnosti (vsi dijaki morajo v svetovalni odnos vstopati prostovoljno, razen v posebnih primerih ogroženosti) in načelo zaupanja (zaupnost svetovalnega pogovora in varstvo osebnih podatkov).
V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Šolska svetovalna služba načrtuje, spremlja in evalvira, opravlja razvojno analitične naloge, svetovalno delo z dijaki, učitelji in starši, se strokovno izpopolnjuje in opravlja naloge na področju učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk. (povzeto iz Programskih smernic za srednje šole, 1999)

Delo svetovalne službe opravljava dve svetovalni delavki:

  • OLGA ARNUŠ, univ. dipl. psiholog

tel. številka: 03 5482 769, 03 5482 930, elektronski naslov: olga.arnus@escelje.si
URADNE URE za dijake in starše:

PONEDELJEK: 8.00 – 10.00 in 11.30 – 13.30
SREDA: 8.00 – 10.00 in 11.30 – 13.30
ČETRTEK: 8.00 – 10.00 in 11.30 – 13.30
PETEK: 8.00 – 10.00 in 11.30 – 13.30

 

  • BARBARA SLATENŠEK

tel. številka 03 620 02 13, elektronski naslov: barbara.slatensek@escelje.si

URADNE URE za dijake in starše

PONEDELJEK – PETEK: OD 8.00 DO 12.00 (kabinet 330)

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI

• vpis in sprejem novincev
• spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem, preusmerjenim
• skupinske oblike dela z dijaki – učenje učenja
• svetovanje za osebni in socialni razvoj
• poklicna orientacija
• pomoč pri reševanju osebnih, učnih, vedenjskih in socialno ekonomskih stisk dijakov
• individualizirani programi za dijake s posebnimi potrebami
• pogovorne ure za dijake
• splošno razvojno-preventivni programi

(Skupno 204 obiskov, današnjih obiskov 1)