Spoštovani  dijaki, študenti,  udeleženci izobraževanj, zaposleni in drugi obiskovalci,

pri preprečevanju okužbe z virusom Covid-19 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb. V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili.

Prosimo Vas za varno in mirno postopanje.

Ekonomska šola Celje ima za potrebe organizacije dela, izdelan načrt ravnanja v primeru pojava koronavirusa (Covid-19). V nadaljevanju povzetek načrta s prilogami in sicer:

Izsek iz načrta organizacije dela Ekonomske šole Celje v primeru pojava koronavirusa  (Covid -19)

 Načrt se uporablja za virus: Sars-COV-2 oz. Covid -19 (v nadaljevanju virus ali koronavirus). Smiselno se načrt uporablja tudi v primeru pandemske gripe.

Načrt se smiselno uporablja pri izvajanju vseh dejavnosti Ekonomske šole Celje in sicer na lokacijah: Gimnazija in srednja šola, Kosovelova ulica 4 in Višja strokovna šola, Mariborska cesta 2.

Načrt vsebuje smernice in priporočila za ravnanje  ob pojavu virusa, med dijaki, študenti, udeleženci in zaposlenimi na Ekonomski šoli Celje, s ciljem zmanjševanja obolevnosti in spremljajočih komplikacij ter čim manjšimi motnjami pri izvajanju  pedagoškega dela in  vsakodnevnih aktivnosti v našem okolju.

Smernice in priporočila so pripravljena skladno z navodili Inštituta za varovanje zdravja in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport  in se bodo sproti prilagajala.

Za izvedbo načrta so zadolženi vsi vključeni v delovni, učni proces centra, posebej je oblikovana tudi koordinacijska skupina s kontaktnimi podatki.

 

Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja virusa na šoli

Zaposlene, dijake, študente, udeležence  seznanjamo z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (higiena rok, higiena kašlja).

Dijake, študente  seznanjamo z  ukrepi za preprečevanje širjenja virusa  ter jih spodbujali k umivanju rok in higieni  kašlja, kihanja.

Skrbimo za ustrezno čistočo in higieno v toaletnih prostorih.

Razrede in prostore, kjer se dijaki, študenti, udeleženci, zaposleni zadržujejo, je potrebno pogosto, redno prezračevali.

Za čiščenje prostorov in površin se uporabljajo običajna čistila in detergenti, čiščenje poteka  na način in po postopku,  ki je vpeljan v šoli. 

Skrbneje se čistijo površine, kjer se jih dijaki, zaposleni, udeleženci pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice….), po potrebi bomo te površine tudi razkuževali.

Varnost in logistika

Gibanje v stavbah Ekonomske šole, Gimnazije in srednje šole, je določeno s Šolskimi pravili o šolskem redu Ekonomske šole Celje.  Šola je  odprta v dneh, ko poteka pouk oz. predavanja in izobraževanje odraslih. V šolo se vstopa skozi glavni vhod. V posebnih razmerah, se čas in gibanje po objektih, določi drugače s posebnim urnikom.

Gimnazija in srednja šola ima v času pouka za spremljanje gibanja dežurne učitelje in dijake.

Šola bo, ko potrebno, zagotovila prostor za osamitev obolele osebe v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih aktivnosti.

Če bo dijak zbolel v šoli, bomo obvestili njegove starše. Do prihoda staršev bo dijak počakal v prostoru za osamitev obolelih oseb.

Na šoli zagotavljamo redno vzdrževanje in delovanje podpornih služb ter redno oskrbo z vodo, elektriko, sanitarnim materialom. Hrano zagotavlja zunanji ponudnik dijaške prehrane – Dijaški dom Celje.

 

Ključni podatki za preprečevanje so:

 • Priporočila za ukrepanje ob pojavu epidemije virusa v izobraževalnih ustanovah Inštituta za varovanje zdravja
 • Seznam članov koordinacijske skupine s kontakti
 • Seznam zavodov za zdravstveno varstvo

 

Povezave:

Koronavirus (SARS-CoV-2); https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019;

https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok

 

   Bernarda Marčeta, ravnateljica-direktorica

(Skupno 341 obiskov, današnjih obiskov 1)