POSLANSTVO

Našim dijakom dati kar največ znanja in usposobljenosti za profesionalni in celostni osebnostni razvoj. Z vzgojno-izobraževalnim procesom, obšolskimi dejavnostmi ter življenjem v okviru profesionalnih in osebnih odnosov na naši šoli pomagamo mladim dosegati njihove najvišje potenciale, da postanejo samozavestni, odgovorni, izobraženi in sposobni posamezniki.

VIZIJA

Razviti se v najbolj prepoznavno, iskano in zaželeno šolo na področju ekonomskega izobraževanja na območju Celja in Celjske regije.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI

 

Na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli, izvajamo programe: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, tehnik varovanja, trgovec, administrator, ekonomski tehnik – PTI, poklicni tečaj, maturitetni tečaj. S pomočjo le-teh usposabljamo dijake za delo v trgovini, podjetju, komerciali, računovodstvu in sociali. Da bi bili pri opravljanju teh del kar najbolj uspešni, sledi šola naslednjim ciljem.

 

 • zagotoviti kadrovske, strokovne in prostorske pogoje za kakovosten pouk in druge dejavnosti na šoli;
 • omogočiti sistematično pridobivanje splošne in strokovne izobrazbe;
 • posodabljati učno tehnologijo;
 • sistematično usmerjati dijake v samostojno iskanje informacij;
 • sistematično razvijati in nadgrajevati vrednoto poštenosti;
 • negovati slovenski jezik;
 • spodbujati in pripravljati dijake za udeležbo na različnih tekmovanjih;
 • razvijati sposobnosti in spretnosti dijakov za poklicno delo;
 • razvijati pozitiven odnos do ustvarjalnega dela;
 • vzpostavljati in razvijati demokratične odnose v vzgojno-izobraževalnem delu na osnovi medsebojnega spoštovanja in odgovornosti;
 • usposabljati za samoizobraževanje;
 • razvijati pozitivna nacionalna čustva kot pogoj za vključevanje v mednarodno skupnost;
 • razvijati pripravljenost za mirno sožitje med ljudmi;
 • razvijati občutek vzajemnosti in medsebojne pomoči;
 • usposabljati za doživljanje in razvijanje kulture v najširšem smislu besede;
 • razvijati strpen odnos do drugačnih v nacionalnem, spolnem in religioznem pogledu;
 • razvijati navade zdravega načina življenja in zdravja;
 • navajati na varovanje naravnih in drugih vrednot človekovega okolja;
 • omogočiti kakovostnejše načrtovanje in izvajanje posameznih učnih ur s poglobljeno razlago ter z večjim poudarkom na utrjevanju in samostojnem delu dijakov;
 • z načrtovanjem preverjanja in ocenjevanja znanja (mrežnim načrtom) dosegati boljše rezultate pri ocenjevanju znanja in odpraviti neredno oziroma nesprotno učenje;
 • širiti izvajanje interesnih dejavnosti in delo v projektih ter nadaljevati s projekti, v katere smo vključeni;
 • razvijati svetovalno delo, predvsem v smeri pomoči dijakom, staršem in učiteljem;
 • strokovnim delavcem omogočiti nadaljnje izobraževanje in usposabljanje;
 • nadaljevati s prizadevanji za urejenost šole in okolice.
(Skupno 5.083 obiskov, današnjih obiskov 1)