1. člen
Knjižnica Ekonomske šole Celje izvaja naloge v skladu z normativno zakonodajo s področja knjižnične dejavnosti (Zakon o knjižničarstvu, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik za izločanje in odpis gradiva in Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov).
2. člen
Knjižnica ima dve enoti: enoto na Kosovelovi ulici in enoto na Vodnikovi ulici v Celju.
3. člen
Uporabniki knjižnice so dijaki, študenti, samoizobraževalci in zaposleni na Ekonomski šoli Celje.
4. člen
Dijaki in študenti so ob izposoji dolžni predložiti dijaško ali študentsko izkaznico. Če le-te nimajo, morajo predložiti kakšen drug veljaven dokument.
5. člen
Za uporabnike je knjižnica odprta po urniku, ki je objavljen na vhodu v knjižnico, in na spletni strani šole. Na teh mestih so objavljene morebitne spremembe urnika ali odsotnosti zaposlenih zaradi izobraževanja.
6. člen
V prostore knjižnice ni dovoljeno vnašati hrane in pijače. Prav tako ni dovoljena uporaba drugih elektronskih naprav, razen šolskih računalnikov za potrebe učenja. Knjižnica je namenjena branju in učenju, zato se je potrebno obnašati skladno s tem.
7. člen
Uporabniki so dolžni skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, knjižnično opremo in napravami v knjižnici. Kdor izgubi ali poškoduje katero od zgoraj naštetih stvari, mora to nadomestiti ali plačati popravilo.
8. člen
Gradiva iz priročne zbirke si ni mogoče izposoditi na dom.
9. člen
Izposojevalni rok za monografsko gradivo je štirinajst (14) dni, za serijske publikacije sedem (7) dni. Izposojevalni rok je možno podaljšati. Gradivo je možno podaljšati osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Če je gradivo rezervirano ali iskano, podaljšava izposoje ni možna.
10. člen
Uporabniku, ki zamudi rok vračila, knjižnica zaračuna zamudnino, in sicer 0,05 € na izvod za vsak dan zamude.
11. člen
Če uporabnik na poravna obveznosti več kot šestdeset (60) dni, se mu omeji izposoja gradiva na dom vse dokler ne poravna obveznosti.
12. člen
Gradivo morajo uporabniki vrniti pred zaključkom pouka oziroma pred izdajo spričevala ali diplome.
13. člen
Knjižnica omogoča uporabnikom, da si gradivo, ki ga knjižnica nima v svoji zbirki, izposodijo medknjižnično. Pred samo izvedbo mora uporabnik poravnati vse dejanske stroške, ki nastanejo ob tem. Medknjižnična izposoja se ne izvede na območju Celja.
14. člen
Gradivo, ki je izposojeno preko medknjižnične izposoje, je možno uporabljati samo v prostorih šolske knjižnice, in se ne izposoja na dom.
15. člen
Knjižnični red je sprejel Svet zavoda 12. 6. 2013 in velja od 1. 9. 2013.

 

(Skupno 445 obiskov, današnjih obiskov 1)